Midden Delfland

Technische vragen Zwethzone

Den Hoorn, 16 januari 2014

Aan het college van burgemeester en wethouders
Gemeente Midden-Delfland,

Onderwerp: inzet Midden-Delfland voor afronding Haaglandenproject Zwethzone

Vragen op grond van RvO art 39

Geacht college,
Tijdens de Commissievergadering van dinsdag jl. heeft een meerderheid van betrokken
vertegenwoordigers in de Raad dringend geadviseerd om af te zien van de beoogde
wandelverbinding en bruggen over de Zweth en de Monsterse Watering. Dit heeft
consequenties voor de afronding van de Zwethzone en voor onze bestuurlijke positie als
partner in de regio Haaglanden.
wij stellen daartoe de volgende vragen aan het college van B&W.

1. Is het college bekend met de maatschappelijke onrust bij ondernemers en
recreanten over de bestuurlijke opstelling ten aanzien van het aanleggen van een
wandelverbinding in de Zwethzone? Bent u ook in overleg met deze doelgroepen?

2. Wat zijn de vastgelegde afspraken en de bestuurlijke consequenties van deze
opstelling ten aanzien van het indertijd door Midden-Delfland ondertekende
convenant Zwethzone?

3. Wat zijn de consequenties van deze opstelling in financieel opzicht voor de
gemeente Midden-Delfland en het Stadsgewest Haaglanden? In hoeverre is er
daarbij sprake van terugvordering van gelden door Haaglanden dan wel
provincie? Om welke bedragen gaat het?

4. Tot wanneer heeft Midden-Delfland op basis van de regionale subsidie in
financieel opzicht en in tijd de ruimte tot realisatie van het project?

5. Als het wandelpad niet in de 1e helft van 2014 gerealiseerd wordt, vervalt dan de
subsidie van het Stadsgewest Haaglanden?

6. Indien mijn veronderstelling correct is en Midden-Delfland gehouden is aan
realisatie van de verbinding. Is het college dan bereid om over te gaan tot aanleg
van de wandelverbinding en tegelijkertijd in beeld te brengen welke planning
geldt en welke besluiten genomen moeten worden en budgetten nodig zijn om te
komen tot de aanleg van een fietsverbinding? De uitkomsten hiervan dienen dan
ter besluitvorming aan de gemeenteraad te worden aangeboden.

7. Is het college bereid het overleg met alle betrokkenen, bewoners, ondernemers,
vrienden Zwetzone, vertegenwoordigers organisaties, te continueren?
Fractie pvda midden-delfland

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA