Midden Delfland

Maeslanthuis

In 2017 is de fracti e van de PvdA Midden-Delfl and door een aantal verenigingen in Maasland benaderd die voorstelden samen het oude gemeentehuis om te bouwen tot een echt dorpshuis. Een plek waar verenigingen uit Maasland een thuis konden vinden en waar men elkaar kon ontmoeten. Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie waar wij trots op zijn. Dankzij goede en gedegen informatie heeft de PvdA hiervan een plan gemaakt en in de raad ter bespreking gebracht. Bij de bespreking bleek er plotseling een ander plan van het college te bestaan.

Om alle informati e boven tafel te krijgen hebben we op 19 december een hoorzitting gehouden. Dit was wat ons betreft een dieptepunt in de lokale democratie.
Veel informatie, daar aangedragen, was ons raadsleden, niet eerder verteld. Mede daarom drongen we aan om de besluitvorming over het Oude Gemeentehuis uit te stellen tot na de verkiezingen van 21 maart 2018. Helaas vonden wij hiervoor geen gehoor bij de Collegeparti jen (CDA en OGP). In de raadsvergadering van eind januari werd dan ook door hen en de fracti e Mijn Parti j besloten de verenigingen voor te schrijven waar ze straks bijeen mogen komen. Dus geen echt dorpshuis voor Maasland.

elly ellenIs het hiermee klaar? Waarschijnlijk voor dit College en de ondersteunende fracties wel, maar voor de PvdA-fracti e zeker niet. Opmerkingen van wethouder Houtenbos
riepen nog heel wat vragen op. Er zouden bijvoorbeeld geen verplichtingen zijn aan de verenigingen in het oude bibliotheekgebouw. Vreemd als je al bijna 10 jaar een pand van de gemeente huurt en daar acti viteiten voor de gemeenschap organiseert.

En hoe ziet men de financiële ondersteuning van verenigingen m.b.t de nieuwe locatie? Krijgen de muziekverenigingen bv ook ondersteuning als zij ergens anders dan van de kerk willen huren? We zijn zeer benieuwd. Natuurlijk letten we erop dat er intussen geen onomkeerbare zaken gebeuren.

Uiteraard houden wij u nog op de hoogte verdere ontwikkelingen. En in de tussentijd zijn er gewoon gemeenteraadsverkiezingen in Midden-Delfl and. Daar bent u aan zet en kunt u stemmen op een parti j die burgerinitiatieven een eerlijke kans geeft .

Elly de Jong, fractievoorzitter
Ellen Snethlage, lijsttrekker


Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA