Midden Delfland

Maasland onder de loep!

“Maasland sterker en vitaler maken door een dorpshart van erfgoed en cultuur te creëren” Dat is de inzet van de politieke fracties van VVD, fractie Snetlage en de PvdA Midden-Delfland. Via een initiatiefvoorstel doen de fracties voorstellen voor de doorontwikkeling van Maasland. Vitaliteit en daarmee gepaard gaande verlevendiging van het centrum staan hen daarbij voor ogen. Het centrum van het dorp blijft achter, na de nieuwbouw van wijken in de afgelopen decennia. Het historisch hart “verstilt” en kan door gerichte investeringen en nieuwe functies van grotere betekenis zijn voor inwoners en bezoekers Inspiratie voor deze nota hebben we gezocht en gevonden in de gemeentelijke visie “Vitale Dorpen MiddenDelfland 2025.”

De gemeente Midden-Delfland heeft een belangrijke troef in handen, het voormalige gemeentehuis van MiddenDelfland, aan de ’s-Herenstraat/Slot de Houvelaan. Door bewust te kiezen voor een publiek-private toekomst van dit gemeentelijke pand draagt de gemeente bij in de ontwikkeling. Als op een andere locatie ook de brandweerkazerne wordt verplaatst, komt er in het centrum ruimte vrij voor dorpsgerichte woningbouw. We opteren daarbij voor dorpsgerichte, gestapelde, woningbouw voor jongeren en ouderen, vanaf de hoeken Slot de Houvelaan/Huis te Veldelaan. Ook de voormalige gereformeerde kerk en het Magneetgebouw wordt in deze woningbouw betrokken. Een nieuwe brandweerkazerne kan naast de algemene begraafplaats aan de Hofsingel gerealiseerd worden.

Wij, VVD, Fractie Snetlage en PvdA Midden-Delfland zijn van mening dat het Annie M.G. Schmidtplein versterkt kan worden door ondernemers Rob’s Bikecenter en P.C. Maasland in de gelegenheid te stellen hun onderneming vanaf de ’s Herenstraat uit te breiden naar dit plein en van de huidige achterkant een tweede voorkant te maken, naast een nieuw parkeerterrein dat er na sloop van het voormalige bibliotheekgebouw kan komen. Extra parkeerruimte is zeer gewenst en zou in samenwerking met Albert Heijn tot stand kunnen komen.

De Oude Kerk is van grote historische betekenis voor Maasland, als gebouw voor de kerkelijke gemeente, maar ook als gebouw voor publieke en culturele bijeenkomsten. Voor een toekomstgerichte exploitatie van de Oude Kerk stellen we voor dat de gemeente het onderhoud en beheer van het Kerkplein overneemt. Ook zou de gemeente het kerkbestuur ruimtelijk in staat moeten stellen om het pastoriegebouw en het Trefpunt aan te passen op nieuwe functies, bijvoorbeeld woningbouw of Bed&Breakfast.

Het Lentiz college vervult als school voor voortgezet onderwijs een cruciale rol in de opleiding van jonge mensen. Een campus voor (internationale) studenten past in deze ontwikkelingen. Vandaar het voorstel om het Lentiz naast de school een kleine campus te laten ontwikkelen, bestaande uit studentenwoningen en aanverwante voorzieningen.

De, dit voorjaar vanuit de Initiatiefgroep Maeslanthuis georganiseerde dorpswandeling door Maasland was voor ons aanleiding zich in de afgelopen weken nader te verdiepen in de opgaven voor Maasland. Via gesprekken, vervolgbezoeken en onderling overleg.

“Wij vinden het belangrijk om, vooruitlopend op college-voorstellen voor de locatie van het voormalige gemeentehuis, deze visie uit te dragen. Wellicht ten overvloede, maar beter te vroeg dan te laat. Focus op Maasland dus.!”

Het initiatiefvoorstel wordt is op dinsdag 20 mei aangeboden aan de voorzitter van de gemeenteraad van Midden-Delfland en treft u intergraal aan op deze site. Reacties van harte welkom via onze emailadressen.

Mede namens Fractie Snethlage en de VVD Midden-Delfland

Fractie PvdA Midden-Delfland

 

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA