Midden Delfland

Den Hoorn, en nu nog een centrum…

Centrumontwikkeling

De centrumontwikkeling in de Den Hoorn zit momenteel muurvast. PvdA Midden-Delfland wil deze weer vlot trekken, samen met alle betrokkenen en met aandacht voor de eigenheid van Den Hoorn. Samen met de inwoners afspreken wat er anders moet, wat moet blijven en wat er versterkt moet worden, zodat Den Hoorn weer een vitaal onderdeel van Midden-Delfland wordt. Na jaren van praten en rechtszaken moet er nu doorgewerkt worden aan de bouw van de supermarkt.

Verkeer

denhoornDe verkeersproblemen moeten nu op korte termijn echt aangepakt worden. Volledig oplossen zal niet mogelijk zijn. Den Hoorn is tenslotte gebouwd in een periode toen de meeste mensen nog geen auto hadden. Dat kan dus betekenen, dat men de auto niet direct voor de deur kan parkeren. Besloten moet worden hoe de doorstroming in het dorp verbeterd kan worden. Hierbij is de veiligheid van onze fietsers en wandelaars leidend. Den Hoorn heeft een beperkt aantal uitvalswegen en is dus kwetsbaar in het geval van calamiteiten. De PvdA wil in overleg gaan met Delft en Rijswijk over de mogelijkheden om dit te verbeteren.

Het openbaar vervoer is beperkt in Den Hoorn. De PvdA vindt het belangrijk dat het openbaar vervoer met name toegankelijk is voor mensen die minder goed ter been zijn. Dorpsbusjes en vervoer op afroep kunnen een oplossing bieden om te komen tot een fijnmaziger dorpsvervoer, waardoor elke inwoner van Midden-Delfland toegang heeft tot bereikbaar, hoogwaardig openbaar vervoer.

Vitaliteit

Den Hoorn heeft dankzij de initiatieven van ondernemers intussen meerdere plekken die bijdragen aan levendigheid en ontmoeting.  Aan een centrale plek waar men elkaar kan ontmoeten van jong tot oud,  waar men verschillende activiteiten kan organiseren en waar een prettige sfeer is, is naast de Dorpskamer zeker behoefte. De PvdA ziet hier een mogelijkheid in het aanpassen van het zalencentrum annex sporthal De Hoornbloem. Ons doel is deze locatie te ontwikkelen tot een middelpunt van vitaliteit. De Hoornbloem moet dynamisch en levend worden met toegevoegde waarde voor alle inwoners en het dorp.

Den Hoorn is een verstedelijkt deel van onze groene gemeente met op sommige plekken mooi openbaar groen. Op andere plekken zijn er duidelijk verbeteringen mogelijk. Die verbeteringen willen we in samenwerking met de bewoners doen. Dit betreft niet alleen bomen, struiken en perken, maar ook trapvelden en andere speelplaatsen.

Wonen

Ook in Den Hoorn is nog steeds behoefte aan de juiste woningen. Een mix van starterswoningen, eengezinswoningen en seniorenwoningen draagt bij aan de vitaliteit van een wijk. Vooral aan appartementen voor de bemiddelde senioren is behoefte. De tegenwoordige senior wil ook graag een ontmoetingsruimte in het complex waar allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden. Het plaatsten van tijdelijke woningen, zoals de containers voor de statushouders in Den Hoorn, wijst de PvdA af op basis van kwaliteit, duurzaamheid en woongenot.

 

Maatschappelijk opvang en beschermd wonen

Als relatief kleine gemeente met één woningbouwvereniging heeft Midden-Delfland weinig ervaring met de opvang van de doelgroep die in aanmerking komt voor beschermd wonen. Met de laatste ontwikkelingen in de wijk Zuidmade, waarbij één persoon een natuurlijke dood is gestorven en één persoon een niet natuurlijke dood, maken zowel omwonenden als bestuurders zich terecht zorgen. Er zijn gesprekken gevoerd met de betrokken groep mensen en met omwonenden en ad hoc zijn er maatregelen getroffen om de rust in de wijk terug te laten keren.

De vraag is hoe nu verder? Als gemeente en woningcorporatie is er de verplichting om mensen met een achterstand op de woningmarkt te plaatsen. Soms zijn dat mensen die moeite hebben om zich te handhaven in de huidige maatschappij waardoor er ongewenst gedrag optreedt. Door het aanbod van geschikte woningen in één wijk is er daar een grote druk ontstaan. Die druk moet hoe dan ook verdwijnen. Daar gaan we ons de komende tijd op richten. Er moet een oplossing komen om de overlast en druk in die wijk het hoofd te bieden.

De PvdA is voorstander van een betere verspreiding over de dorpen, maar ook voor een betere begeleiding van mensen die nu als overlastgevers gezien worden. Er zou een stap gemaakt kunnen worden richting  een kleinschalig, begeleid wonen project. Zolang er door de druk op de woningmarkt weinig opties zijn voor spreiding, is betere begeleiding voor deze groep inwoners een pure noodzaak.

Februari 2018/ES-B

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA