Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

Inbreng Fractie PvdA Midden-Delfland voor de begrotingsbehandeling in de tweede termijn

Vandaag staat de begroting voor 2020 en volgende jaren op de agenda. Het opstellen van deze begroting is een heel karwei, waar door de ambtenaren al vroeg aan wordt begonnen, voordat het uiteindelijk bij ons als raadsleden terecht komt. Wij, de raadsleden kijken er met hele andere ogen naar, met als resultaat dat er veel vragen naar de ambtenaren gestuurd worden. Onze fractie maakt hierbij graag van de gelegenheid gebruik, de betreffende ambtenaren te bedanken voor de tijd die zij erin gestoken hebben om al onze vragen zo helder mogelijk te beantwoorden.

Kijken we nu naar de begroting dan zien we dat er flink bezuinigd moet worden. Wat meteen opvalt is dat het college komt met een groot aantal voorstellen, waarbij de concrete uitvoering nog niet is afgestemd met de betrokken instanties. We denken hierbij aan de bezuinigingen voor bijvoorbeeld de bibliotheek en welzijn Midden-Delfland. De PvdA maakt zich ernstig zorgen over de late beslissingen en communicatie. We weten immers al tenminste een jaar dat we moeten bezuinigen. De term onbehoorlijk bestuur is al gevallen in gesprekken met de verschillende instanties.

We hebben al eerder kunnen concluderen dat we al jaren interen op onze reserves. Bij een deel daarvan is het niet ernstig, want die zijn daarvoor bedoeld. Maar een basisreserve is toch echt noodzakelijk en daar zien we steeds meer de bodem van in zicht.

Voor de PvdA is een nog groter financieel tekort niet aanvaardbaar. Vanaf nu moeten voor de PvdA er sluitende begrotingen zijn, die niet afhankelijk zijn van éénmalige financiële meevallers. Er moet ruimte komen voor keuzes met betrekking tot de energietransitie, woningbouwprogramma’s en breed welzijn. De PvdA wil graag weten of er in de nabije toekomst nog meer financiële tegenvallers te verwachten zijn, waardoor er nog meer bezuinigd moet gaan worden.

De PvdA betreurt het dat de degenen die het meest last krijgen van de nodige bezuinigingen de inwoners zijn. Direct merkbaar is dat aan de gemeentelijke lasten. Deze zijn vergeleken met andere gemeenten erg hoog. Een zeer opvallend aandeel hierin hebben de hoge afvalreinigingskosten. Met het anders inzamelen van afval hebben we als inwoners inmiddels 6 verschillende bakken nodig, te weten voor restafval, GFT, PMD, kleding, papier en glas. We doen dat als gemeente zeer goed en hebben dus ook een hoog scheidingspercentage. Maar in plaats van dat het ons iets oplevert moeten we volgend jaar nog meer gaan betalen.

In Delft wordt nu reclame gemaakt met het idee dat gescheiden ophalen de kosten naar beneden gaat brengen. Waarom zou het in onze gemeente dan duurder moeten worden? Omdat men bij ons voor het ophalen grote afstanden moet afleggen? In Delft gaan ze met nieuwe kleine karretjes rondrijden. Dat kost zeker niet meer? Voor de PvdA zijn de kosten die nu al jaren met ons afvalbedrijf Avalex gemoeid zijn onverklaarbaar en derhalve onacceptabel.

Verder pleit de PvdA-fractie er ook voor om eens te kijken naar de nodeloze kosten waarvoor we allen betalen, zoals het thuisbezorgen van identiteitsbewijzen. De PvdA is van mening dat met dergelijke luxezaken gestopt moet worden of dat het kostenneutraal moet gebeuren.

In Midden-Delfland zijn de huizenprijzen gemiddeld hoog. De gemiddelde inkomens en vermogens in Midden-Delfland zijn eveneens hoog. Het vervelende alleen is dat deze gemiddelden eigenlijk niets zeggen, dan wel geen realistisch beeld geven.

Een voorbeeld: u heeft net als veel inwoners in Midden-Delfland kinderen en kleinkinderen die ook graag hier willen wonen. Zij hebben een startersinkomen. Dat ligt ruim onder het gemiddeld inkomen van de inwoners van Midden-Delfland. Dit betekent dus, dat zij kortweg binnen Midden-Delfland geen woning kunnen vinden, noch koop, noch huur.

In Midden-Delfland zijn de laatste tijd voor deze groep woningzoekenden minder betaalbare huizen gebouwd dan was afgesproken. Daarnaast zijn de ooit goedkoop gebouwde huizen intussen duurder geworden. Maar in de plannen van het college zien wij nog steeds niet de gewenste woningen verschijnen. Er is niet alleen een tekort aan starterswoningen, maar ook aan woningen voor startende tweeverdieners, die iets meer inkomen hebben en aan woningen voor doorstromers. Willen we een dynamische gemeente zijn, met scholen en sportverenigingen, dan moeten we onze jongeren en jonge gezinnen niet wegjagen door te duur te bouwen. Kortom, wij verwachten van dit college innovatieve, en misschien ongewone oplossingen.

Een extra zorgpunt, en we noemen het maar weer eens, is het feit dat dit college zich niet genoeg kan inleven in de wensen van senioren. Al eerder heeft de PvdA aandacht gevraagd voor deze groep inwoners. Een wat duurder, gelijkvloers koop- of huur appartement met een gezamenlijke ruimte, voorziet in een behoefte van oudere inwoners die immers langer worden geacht zelfstandig te blijven wonen. Dat de behoefte hieraan groot is, blijkt uit vele andere gemeenten waar men wel dit soort accommodaties laat bouwen. Waarom blijven wij hierin achter?

Over voorzieningen gesproken. Maasland heeft een ontmoetingsplek in het trefpunt en de pastorie gekregen, Schipluiden heeft de Dorpshoeve. Maar Den Hoorn heeft een sporthal annex zalencomplex, die vaker dicht is dan open. Saillant detail daarbij is dat de vaste gebruikers van deze voorziening steeds vaker ervoor kiezen weg te gaan. De PvdA-fractie vraagt al enkele jaren om te kijken welke mogelijkheden er zijn om van De Hoornbloem een maatschappelijk middelpunt te maken. De PvdA-fractie is van mening dat het nu tijd is om een besluit te nemen om de Hoornbloem ook daadwerkelijk tot een maatschappelijk middelpunt te maken. We vragen het college thans hier voortvarend mee aan het werk te gaan en horen graag van de andere fracties hoe zij hier tegenover staan.

Midden-Delfland biedt zijn inwoners zorg op een goed tot zelfs hoog niveau. Door onder andere de toenemende zorgvraag binnen de jeugdzorg en de vergrijzing van onze inwoners zijn er tekorten ontstaan. Binnen de jeugdzorg zijn er grote ontwikkelingen gaande. Zoals het er nu uit ziet wordt een deel van de decentralisatie weer teruggedraaid. Uitgangspunt voor de PvdA-fractie blijft dat het welzijn voor het kind voorop staat en deze niet de dupe wordt van weer een reorganisatie. Het vroegtijdig informeren van de gemeenteraad bij op handen zijnde wijzigingen, vindt de PvdA-fractie van groot belang. Nieuwe tekorten zijn voor de PvdA onaanvaardbaar en wij willen dan ook zeker weten dat er binnen het sociaal domein geen grote tekorten te verwachten zijn en er sprake is van een sluitende begroting. 

Onze zorg betreft ook ouderen en mensen die kampen 

met verwardheid. Een goede en veilige plek om te wonen, waar aandacht is voor het individu, is essentieel in een zorgzame samenleving. Kun je in je dorp blijven wonen, is er iemand die naar je omkijkt en wat zijn de mogelijkheden als je het niet meer alleen redt. Het spreekt voor de PvdA-fractie vanzelf dat er ruimte is en blijft voor deze groepen mensen. Ruimte om ook als oudere nog te kunnen fietsen met een kistje groente uit de tuin achterop en ruimte om met de rollator een rondje te lopen zonder ondersteboven gereden te worden door een speed pedelec of racefiets. Kortom ruimte om jezelf te zijn en jezelf te kunnen redden.

Een ander punt wat de PvdA-fractie al enige jaren onder de aandacht brengt, is de verkeersveiligheid in ons mooie Midden-Delfland. Het is natuurlijk onbegrijpelijk dat mensen zo snel door Midden-Delfland willen rijden in plaats van ervan te genieten. Ook na de aanleg van de A4, waar we dagelijks veel auto’s zien stilstaan, is het sluipverkeer weer enorm toegenomen. Afgelopen commissievergadering werden we hierop gewezen door inwoners van Schipluiden. De PvdA-fractie is van mening dat er een integraal plan van aanpak moet komen om Midden-Delfland bereikbaar te houden, waarbij we het doorgaande verkeer sterk ontmoedigen. Graag horen wij van de andere fracties hoe zij hier tegenover staan.

De titel van de begroting is ‘Werken aan de kern’. Wij hebben niet voor niets het woord “arbeid” in onze naam staan en, zoals u van ons gewend bent, werkt PvdA-fractie graag mee aan vitale kernen, waarin de bewoner centraal staat, boeren en ondernemers ruimte krijgen om zich (duurzaam) te ontwikkelen en toeristen te gast zijn.

Namens de PvdA-fractie Midden-Delfland

10 november 2019

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA