Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

Algemene beschouwingen PvdA 2018

Vanzelfsprekend doet iedereen mee….

De PvdA Midden-Delfland is verheugd dat de coalitie als subtitel bij de begroting het motto “Iedereen doet mee” gebruikt. De PvdA vindt dit een vanzelfsprekendheid, want niemand wordt aan zijn lot overgelaten en eenieder krijgt een eerlijke kans. Dit betekent dus dat er aandacht is voor burgers die nu niet altijd mee kunnen doen en dat vooral wordt gekeken naar kansen in plaats problemen. Met deze bril op hebben wij dan ook naar het College werkprogramma en de begroting gekeken.

Iedereen kan thuis zijn in Midden-Delfland

De PvdA gaat geregeld langs bij de mensen met een verblijfsvergunning (statushouders) die in de tijdelijke units in Den Hoorn wonen. Al eerder hebben we zaken die ons hierbij opvielen in de raad en in gesprekken met de betrokken wethouder aan de orde gesteld. Maar een goede integratie blijft een punt van aandacht. Als beide ouders moeten inburgeren en jonge kinderen hebben, dan is kinderopvang niet altijd mogelijk, waardoor de ouders na elkaar de cursus moeten doen. Waar blijft in dit geval het maatwerk? In Den Hoorn staan de tijdelijke units op een eiland. De zo ontstane fysieke afstand naar de andere bewoners van Den Hoorn is niet goed voor de integratie die we voorstaan. Wanneer wordt de integratie goed uitgevoerd en het apart zetten opgeheven? De PvdA wil dat iedereen zich volledig welkom kan voelen en zo snel mogelijk mee kan doen in Midden-Delfland.

Iedereen kan zichzelf zijn in Midden-Delfland

Dankzij een verzoek van PvdA en D66 wapperde dit jaar voor het eerst de regenboogvlag bij het gemeentehuis als symbool van diversiteit. De PvdA vindt dit een belangrijke stap. 

Gemiddeld 4 tot 7 procent van de bevolking is homoseksueel, lesbisch, biseksueel, transgender of heeft een intersekse-conditie (LHBTI), wat in Midden-Delfland neerkomt op ruim 1000 mensen, die geaccepteerd en gerespecteerd dienen te worden, net als ieder ander. Dus bijvoorbeeld geen "homo" als onbedoeld pijnlijk scheldwoord. We leven met een diversiteit aan mensen in een beschaafde gemeente, die de wettelijke plicht heeft om discriminatie, uitsluiting en onwenselijk gedrag tegen te gaan en om sociale veiligheid te garanderen. De PvdA wil dat iedereen in onze gemeente een welkome en geaccepteerde inwoner is, en roept het College op om een LHBTI-beleid op te stellen.


Iedereen kan overal komen

Weet u hoeveel stoepjes en trapjes er zijn? Weet u wat dit betekent voor mensen met een fysieke beperking? Toegankelijkheid van openbare gebouwen, deugdelijke straten en pleinen, is voor deze groep essentieel. De gemeente heeft de plicht ervoor te zorgen dat de gemeentelijke gebouwen voor mensen met een fysieke beperking goed te bereiken zijn. Helaas valt dat in de praktijk tegen. De publieke tribune in het gemeentehuis is bijvoorbeeld niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. In Maasland is het zoeken naar een toegankelijk toilet. Maar in onze gemeente zijn nog meer onvolkomenheden. Denk aan buurthuizen of verenigingen in oude panden, nieuwe accommodaties met zolderkamertjes. Mensen met een beperking worden dagelijks geconfronteerd met een onaangepaste wereld. De PvdA wil dat mensen met een beperking overal aan mee kunnen doen en overal kunnen komen.

Iedereen kan de gemeente vergroenen

De gemeente onderhoudt het openbaar groen. In een aantal straten gebeurt dit door planten en struiken te plaatsen die weinig onderhoud nodig hebben. Er zijn plekken waar bewoners stukken groen hadden geadopteerd. Deze heeft men zelf voorzien van allerlei soorten planten. In antwoord op vragen over dit onderwerp, geeft het college aan dat, indien bewoners het snippergroen niet willen overnemen ze dit toch gewoon mogen blijven gebruiken. Volgens de PvdA staat dit haaks op het wegschoffelen van groen dat in het afgelopen jaar gebeurd is. De klimaatverandering vraagt aanpassingen en groen is geen luxe maar noodzakelijk. Door inwoners medeverantwoordelijk hiervoor te maken zullen de kernen meer groen gaan bevatten. Een positief voorbeeld is het wijkbeheer van het geitenweitje in Den Hoorn. De PvdA wil dat iedereen bij kan dragen aan een groenere en meer klimaatadaptieve gemeente.

Iedereen kan meedoen aan een duurzaam Midden-Delfland

Bewoners van Midden-Delfland hebben een eigen energiecoöperatie opgericht. Niet iedereen in Midden-Delfland heeft een geschikt dak om zonnepanelen op te leggen en overal windmolens plaatsen is ook geen optie. De PvdA vindt het positief dat nu iedereen in de gelegenheid is om mee te doen om Midden-Delfland steeds duurzamer te maken. Boeren en tuinders in zien ook steeds strengere eisen qua milieu, energiegebruik en duurzaamheid. Wat kunnen we als gemeente hierin betekenen en waar kunnen we ondersteuning bieden aan deze ondernemers? Om de doelstellingen voor o.a. minder CO2 en gasloos wonen te halen liggen er nog veel uitdagingen. De PvdA denkt daarbij aan het voor dit doel vrij maken van meer arbeidsuren in te zetten op de onderwerpen duurzaamheid en energietransitie. De PvdA wil dat iedereen een bijdrage kan leveren om Midden-Delfland duurzaam en toekomstbestendig te maken.

Iedereen kan wonen in een passend huis

Door de gemiddeld hoge huizenprijs is het voor jongeren vrijwel onmogelijk om een starterswoning te vinden. Ook veel ouderen moeten vanuit hun eengezinswoning weg uit Midden-Delfland bij gebrek aan passende woningen. De afgelopen jaren is het bouwen van sociale woningen afgekocht door geld te storten in een gemeentelijke reserve, waardoor de 30% sociale woningbouw niet gehaald is. Dit is fout. De PvdA denkt graag mee over een goede inpassing van de 700 woningen die het college wil bouwen. Belangrijke aspecten hierbij zijn geluidsoverlast, fijnstof, goede verdeling voor jongeren, ouderen en 30% sociale (huur)woningbouw. Met een verscheidenheid van, eventueel gestapelde duurzame woningen voor bijvoorbeeld ouderen gecombineerd met woningen voor jongeren creëer je een groene wijk met een diversiteit aan inwoners. De PvdA wil dat iedereen een passende woning kan vinden in Midden Delfland.

Iedereen heeft recht op zorg

De PvdA leest in het werkprogramma dat er aandacht is voor zorg op maat, onder andere zorg in de buurt, wachtlijsten voorkomen, mantelzorg uitbreiden en resultaatgericht werken. Dit kan alleen als de overige voorwaarden hiervoor ook aanwezig zijn. Zorg in de buurt kan alleen als er geschikte woningen zijn voor ouderen en mensen met een beperking. Nu verhuizen inwoners naar andere gemeenten omdat er geen geschikte woningen zijn. Hoe gaat men wachtlijsten in de zorg voorkomen? Meer terugvallen op mantelzorg, dan moet er geen sprake zijn van overbelasting en wat te doen bij uitval van de mantelzorger? De PvdA is van mening dat maatwerk een betere kostenbeheersing oplevert dan resultaatgericht werken. Resultaatgericht werken gaat ten koste van de signalerende functie van bijvoorbeeld de thuiszorg en een stukje eigen regie. De PvdA ziet de noodzaak in van kostenbeheersing maar wil zorg op maat voor jong en oud en koestert de signalerende functie van de huishoudelijke zorgmedewerker.

Iedereen kan een ontmoetingsplek creëren

Het beheer van een aantal gebouwen van de gemeente is commercieel uitbesteed. Dit levert geen financieel voordeel of een warme ontmoetingsplek op. De PvdA is van mening dat dit geen goede gang van zaken is. Binnen de verenigingen die gebruik maken van deze gebouwen moeten mensen te vinden zijn die prima in staat zijn het beheer uit te voeren. De gemeente kan hierin ondersteunen. De gebouwen kunnen weer echte ontmoetingsplekken worden en een vereniging hoeft geen extra subsidie te krijgen om in een ander pand activiteiten te ontwikkelen die heel goed in een gemeentelijk gebouw hadden gekund. Het beheer van de Dorpshoeve in Schipluiden is een mooi voorbeeld hiervan. Laten we in alle kernen kijken wat hiervoor de mogelijkheden zijn zodat iedereen mee kan doen. De PvdA wil dat onze kernen een door de inwoners en verenigingen zelf beheerde ontmoetingsplek kan hebben.

Iedereen kan zich veilig verplaatsen

In Midden-Delfland zien we de fiets als belangrijk vervoermiddel en willen we de fiets voldoende ruimte geven. De fietspaden zijn momenteel vaak niet breed genoeg voor de huidige verkeersstromen op de fietspaden, waardoor ouderen en mensen met een beperking zich niet meer veilig voelen in het verkeer in en rond de dorpen. Denk aan de combinatie van elektrische fiets, racefiets, scootmobiel die van dezelfde ruimte gebruik maken. Voorkomen van nieuwe gevaarlijke knelpunten in combinatie van aanpakken bestaande is noodzakelijk. Toegankelijk (openbaar) vervoer is van belang om de maatschappelijke participatie te verhogen en het autogebruik te verminderen. De verkeerssituatie in de kernen wordt mede bedreigd door een teveel aan geparkeerde auto’s. De PvdA is van mening dat er meerdere creatieve mogelijkheden zijn om dit probleem op te lossen. De PvdA wil Midden-Delfland aandacht voor dit probleem ten einde veilige verkeersstromen te realiseren voor iedereen.

Met deze uitgestoken hand van de PvdA vertrouwen wij erop dat wij gezamenlijk gaan bouwen aan een veilig, sociaal en duurzaam Midden Delfland.

Fractie PvdA Midden-Delfland

Oktober 2018

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA