Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

Algemene politieke beschouwing 2016

Voorzitter,
Met deze 1e termijn van de Algemene beschouwingen zijn wij opnieuw in de gelegenheid onze visie te geven over de begroting. Het college verschaft ons een inzicht in de lopende zaken en kijkt vooruit naar ontwikkelingen de komende jaren. Allereerst is een compliment op de plaats voor degene uit het ambtelijk apparaat die hier veel tijd en moeite in hebben gestopt, onder bestuurlijke leiding van wethouder Horlings. De begroting is duidelijk en goed leesbaar. Technische vragen hoefden we dan ook niet te stellen. We begrijpen de begroting, wat overigens niet wil zeggen dat we er gelukkig mee zijn.

De eerste vraag die bij onze fractie opkomt is of dit een goed evenwicht is. Opnieuw bezuinigen op personeel – naar onze mening een onverantwoorde, gelet op de taken waar deze gemeente voor staat - maar wel in sneltreinvaart gewenste ontwikkelingen vanuit het coalitieakkoord er door wringen.

Midden-Delfland in bestuur

2016 is rondom de herbenoemingsprocedure van onze burgemeester dramatisch gestart, in de eerste plaats door het falen van een aantal fractievoorzitters en raadsleden maar mede veroorzaakt door weinig daadkrachtig optreden van de rest van het college. Gelukkig heeft een spontaan initiatief vanuit de burgers van deze gemeente e.e.a. weer in het perspectief weten te krijgen en is de nieuwe termijn van onze burgemeester sinds mei dit jaar gestart. Voor ons als oppositiefracties VVD en PvdA lag er wel een heel bijzondere rol bij deze crisis weggelegd. Het bestuur van deze gemeente overeind houden, terwijl het college letterlijk vanuit de coalitiepartijen in de flanken werd aangevallen. We hebben het gedaan, in belang van verantwoordelijk besturen. Nogmaals dank burgers van Midden-Delfland en ook dank aan mijn eigen bestuur en achterban in de PvdA voor de ervaren steun.

De situatie is ten goede gekeerd, ook dankzij kordaat optreden van de Commissaris van de Koning. Er wordt hard gewerkt om ook de fracties weer op een goede lijn gekregen en we hopen en verwachten ook dat ook de burgemeester, gesteund door zoveel burgers, zijn autoriteit vergroot.

Raad, college en organisatie werken hard aan de samenwerking binnen de regio. Nieuwe wet- en regelgeving vergen veel van de organisatie en bestuur. Veranderingen kun je lijdzaam ondergaan maar je kunt deze ook omzetten in mooie kansen. Een goed voorbeeld vinden wij de samenwerking met de omliggende gemeenten binnen het Sociaal Domein, de leidende rol in Cittaslow Nederland en actieve deelname aan de Metropoolregio.

M.b.t. de ontwikkeling in het andere samenwerkingstraject, het bedrijvenschap Harnaschpolder, valt nog e.e.a. te verbeteren, maar positief zijn de nieuwe ontwikkelingen. De crisis lijkt voorbij en door het doortrekken van de A4 is de belangstelling voor dit bedrijventerrein groeiende. Positief is de opstelling van het Schap om actief in te steken op bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan.

Voor de (voormalige)bewoners van de Harnaschkade is het wrang, maar zoals wij altijd al hebben aangegeven, onomkeerbaar. We hopen opnieuw dat deze inwoners een goede vervanging kunnen vinden en deze gemeente daarop actief insteekt, of dit nu gaat om vervangende koopwoningen of een bemiddeling bij huurwoningen.

Wat de PvdA MD betreft is een nieuwe claim van Tennet voor een centrale onbespreekbaar. Dit gebied is met de komst van de waterzuivering, 380 Kv masten, A4 en Blankenburgtunnel al meer dan gemiddeld belast.

 

Financieel en Personeel
Op financieel gebied mogen wij in onze gemeente niet klagen. Onze reserves  zijn meer dan gemiddeld. Belangrijk voor de PvdA blijft het feit dat alle reserves ook geld van de burger is, onnodig veel hamsteren is dus niet nodig.

Een gezonde goed functionerende gemeente begint dicht bij de deur. Bij het functioneren van je eigen ambtelijk apparaat. En daar is nogal wat van gevraagd het laatste jaar. In het afgelopen jaar hebben we ook afscheid moeten nemen van onze gemeentesecretaris wat voor iedereen, maar vooral voor alle collega’s van Peter Veenman een zware klap is geweest. De extra inzet om zijn wegvallen te compenseren zal niet makkelijk geweest zijn. We constateerden ook dat er een flink potentieel aan ambtenaren is vertrokken. De vraag die wij daarbij stellen is of het klimaat in de organisatie niet teveel onder druk staat. Het is in ieder geval goed om te zien dat capabel nieuw personeel aan de slag is in onze boeiende gemeente. De kunst is nu om deze mensen vast te houden en te binden aan de opgave waarvoor wij staan.

Als PvdA staan we in beginsel positief t.o.v. de voorgestane organisatieontwikkeling en zien/horen dat de ambtelijke organisatie hier enthousiast aan werkt, maar kan ons verteld worden welke efficiency maatregelen inmiddels zijn gerealiseerd? Op welke wijze worden de effecten van het organisatieontwikkelingsproces gemonitord? We hebben ook nergens de eerder gevraagde bijeenkomsten over de taakstellingen kunnen terug vinden. Is het college van mening dat taken vanzelf vervallen of dat het personeel nog wel een tandje harder kan lopen?

Het feit dat het college in gesprekken met o.a. de OR aangeeft niet verder te zullen bezuinigen maar dit alsnog later toch doet laat zien in hoeverre er belang gehecht is aan een sluitende begroting. De PvdA is het hier volledig mee oneens, in onze tweede termijn zullen we hiervoor met wijzigingsvoorstellen komen.

Daarbij komt dat we, dankzij onnoemelijke ambtelijke inzet, als gemeente genomineerd waren als een van de beste overheidsorganisaties van Nederland. Jammer dat we niet verder zijn gekomen dan bij de laatste 10. Maar we zaten daar wel bij. Als reden werden onder andere genoemd de efficiënte manier van werken en het staan en gaan voor een missie. Gezien de eerder door mij aangehaalde ontwikkelingen, een hele prestatie en een compliment waard!

En hoe belonen wij die enthousiaste inzet en  kwalitatieve dienstverlening: met opnieuw een bezuiniging op de personele kosten!

De decentralisaties hebben geleid tot nieuwe taken en verantwoordelijkheden voor alle Nederlandse gemeenten. Het is een organisatorische, inhoudelijke en budgettaire uitdaging, die vraagt om een andere manier van sturen. Ook voor onze inwoners is er veel veranderd. Er is door bestuur en medewerkers goed werk geleverd en binnen Midden-Delfland is de score hoog die inwoners aan de begeleiding geven. Dat is een compliment waard. .
Een aandachtspunt wat ons betreft is de een juiste balans tussen de kosten die gemaakt worden voor de inhuur van medewerkers en de bedragen die uiteindelijk ten goede komen aan de inwoners die een beroep op ons doen.

Meent het college dat dit tijdelijk is en alle zorgvragen af gaan nemen de komende jaren? Hoe gaan we deze extra personele inzet borgen met teruglopende inkomsten vanuit het Rijk voor het sociaal domein en het op peil houden van het dienstverleningsniveau?

Wat ons eveneens zorgen baart is dat de inhuur “op projectbasis” in deze gemeente steeds meer voorkomt. Op dit moment is er 133,4 FTE is vaste dienst. Graag vernemen wij hoeveel personen en hoeveel FTW er op projectbasis is ingehuurd. (voor alle projecten en het sociaal domein).

De inzet van trainees juichten wij toe, zeker wanneer deze niet worden ingezet op besparingen te realiseren maar om de kennis en ervaring te behouden die er bij de oudere medewerkers die binnen afzienbare tijd de pensioengerechtigde leeftijd gaan bereiken. Dus trainees niet in plaats van, maar naast de huidige ambtelijke inzet.

U bent nu actief op zoek naar een nieuwe gemeentesecretaris, de zin in deze advertentie “prima secundaire arbeidsvoorwaarden” is triest. Op die voorwaarden is de afgelopen jaren al heel wat ingeleverd. Behalve  de wettelijke regelingen is er weinig meer over.

Ik roep de andere fracties in deze raad op om invulling te geven aan het voorgestane “goed werkgeverschap” en onze medewerkers te belonen zoals het hoort, een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden terugbrengen en stoppen met het “wegschrijven” van benodigde personele inzet op projectbasis. Een goede gezonde gemeente heeft een goed personeelsbestand nodig.

Bestuurders zijn er vaak voor een korte periode. Goede medewerkers zorgen voor continuïteit in de bestuurskracht. Het behouden en versterken van de ambtelijke organisatie kwalitatief en kwantitatief is met het oog op onze bijzondere positie en opgave cruciaal zeker in het licht van de te verwachtte krapte op de arbeidsmarkt de komende jaren.

Scherp aan de wind zeilen” leidt volgens de PvdA met betrekking tot de personele inzet tot “de wind uit de zeilen nemen”. Dat kan en mag niet gebeuren

Wonen, werken en leven in Midden-Delfland

Een echt zorgpunt is en blijven onze centrumontwikkelingen. De detailhandel beleeft een moeilijke tijd, veranderend koopgedrag, concurrentie van het internet en flinke huurprijzen. Extra publiek trekkers zijn dan ook onontbeerlijk.

Den Hoorn groeit verder en een tweede supermarkt is noodzakelijk. Dit lijkt het college, onder druk, nu te begrijpen. We zijn dan ook blij met het doortrekken van spoor 1. In spoor 2 hebben en hadden wij geen enkel vertrouwen. In een referenda, zoals de wethouder dreigde toe te zeggen tijdens de ondernemersbijeenkomst over dit onderwerp, al helemaal niet. Dringend noodzakelijk dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid hierin nu eens neemt en doorzet. Dat er tegenwerking van de eerder verliezende partij blijft spijtig maar was te verwachten. De mening, dat door het aanhangen van spoor 2 onnodige vertraging is opgelopen en alles, wat ons betreft, niet goed is gelopen ondersteunen wij nog steeds. Sinds kort zijn we in t bezit van alle stukken hieromtrent. Dit vergt echter nogal wat lees en uitzoek werk, we zullen hier dan ook in de raadsvergadering van november op terugkomen.

Nadrukkelijk vragen we opnieuw, het college om een actieve actie m.b.t. het verkeers-circulatieplan. En nogmaals, u zult hiervoor een keer een andere partij naar moeten laten kijken. Bewoners, ondernemers en weet ik wat voor werkgroepen meer worden het niet eens. “out of the box” denken is onontbeerlijk, dat lukt niet meer met alle verkeersdeskundige tot nu toe.

Na de ontwikkeling van het Notenschip in Schipluiden en verzoek om ontwikkeling van het Maeslanthuis in Maasland willen we ook graag stilstaan bij een mogelijkheid in Den Hoorn. De Hoornbloem die deze functie zou moeten vervullen is volgens de PvdA Midden-Delfland aan veranderingen toe. Graag vernemen wij van uw wanneer het contract met Optiesport afloopt, zodat we via een initiatiefnota hier aandacht aan kunnen besteden.

Schipluiden is ook toe aan nieuwe ontwikkelingen, belangrijk hier is ook het parkeren.   De nieuwe huizen in huur- en koopsector zullen moeten voldoen aan de geldende parkeernormen. Wij hopen dat de locatie nieuwbouw op het kerkterrein ook echt betaalbaar gaat worden voor de starters uit Schipluiden en wachten de ontwikkelingen af.

De PvdA is blij met de bouw op het terrein van het voormalige gemeentehuis, maar aan de rand van Schipluiden verrijzen grote en dure huizen, terwijl de vraag naar woningen op een heel ander gebied ligt. Dit blijft ons een doorn in het oog.. Met het oog op de toekomst en verdere vergrijzing worden andere eisen gesteld aan bouwprojecten.

Onze fractie vraagt zich af of het college al werkt aan nieuwe vormen van ouderenhuisvesting en alternatieve locaties. Wij horen dat graag van u. Wij wijzen daarbij ook op de door ons eerder ingediende initiatief nota m.b.t. duurdere huisvesting voor ouderen. In de toekomst zal dit een steeds grotere groep worden die nu is aangewezen op locaties buiten deze gemeente.

De verdere ontwikkeling van Maasland heeft de vorige weken een extra dimensie gekregen door de gezamenlijke actie van een aantal verenigingen resulterend in een voorstel voor een Maeslanthuis. Een voorstel waarbij het oude gemeentehuis van Maasland wordt veranderd in een dorpscentrum voor muziek, cultuur, ontmoeting, werken en waar in het oude pand Barendrecht een huiskamerrestaurant kan ontstaan. Ook blijft in het plan het Sinterklaashuis behouden. Wij zijn blij met deze actieve inzet, omdat deze betekenisvol is voor de vitaliteit van Maasland en ook uitstekend past in de visie Vitale Dorpen Midden-Delfland 2025. Prima dat dit gaat leiden tot ontwikkelingen waarbij eindelijk het oude bibliotheekgebouw wordt gesloopt, op de locatie een parkeerterrein kan worden aangelegd en twee aangrenzende ondernemers hun bedrijf kunnen vergroten op een manier die waarde geeft aan ons Annie M.G. Schmidtplein.

Natuurlijk beseffen we dat deze opgave financieel niet makkelijk zal zijn, maar wij hebben respect voor het initiatief waaraan inmiddels velen op persoonlijke titel en vrijwillig deskundigheid hun inbreng hebben en zelfs geld inzetten om dit verder te brengen. Dus college, wees niet terughoudend en breng de ontwikkeling verder. Als fractie zijn wij benieuwd naar het vierde concept van de initiatiefgroep waarin ook de financiële uitwerking van het plan is verwerkt. Ook zijn wij benieuwd welke andere plannen het college voor deze locatie heeft. We zullen de diverse voorstellen graag in totaliteit beoordelen en voor mijn fractie gelden dan de volgende criteria:

1)leidt het plan tot samenhang in het dorp;                                                                                                            2) draagt het plan bij aan de vitaliteit van Maasland;                                                                                    3) Is het plan financieel en maatschappelijk van meerwaarde;                                                                 4) op welke wijze wordt bijgedragen aan de Cittaslowstatus van onze gemeente;                              5) hoe houden we dit gemeentelijk monument met de trouwfunctie en het sinterklaashuis in ere.

Woningbouw op de locatie van de Nieuwe Kerk en Magneet zien wij als een goede ontwikkeling. Zorg als college dan ook voor een goede ontwikkeling voor de te realiseren sociale woningbouw. Wat ons betreft graag in een combinatie met woningen voor jongeren of speciale groepen.

Ik hoor graag van het college op welke termijn zij met de voorstellen voor de locatie van het oude gemeentehuis komt en of zij intussen in contact wil treden met de initiatiefgroep Maeslanthuis voor de informatie en uitwerking van de financiële paragraaf.

Moties vorig jaar

Voorzitter, voor de tweede termijn zullen we, als PvdA, een aantal moties voorbereiden. De vraag doet zich echter wel voor in hoeverre dit college moties serieus neemt. M.b.t de moties uit het voorgaande jaar was er, voor het verzoek in de technische vragen ronde, zegge en schrijven één terugkoppeling , en dan niet van het college maar van een bedrijf. De productie van de windmolen “ridgeblade” is vertraagd.

Mbt de fijnstofproblematiek geeft u aan te wachten op de ontwikkeling van de verbindingsweg naar Delft. Dit is veel te laat. Wij hebben u verzocht in contact te treden met de gemeente Delft om gezamenlijk actie te kunnen ondernemen. Graag ontvangen wij per omgaande een verslag van dit gesprek.

Veel aandacht van dit college voor cultuur, echter daar waar we actief aanbod van de sportverenigingen uit Schipluiden hebben gehad bv voor begeleiding van integratie statushouders heeft dit college 0,0 actie genomen. Via een gezamenlijk ingediende motie vorig jaar is gevraagd om een actief gesprek van de wethouder met stichting Doel. De instelling dat het allemaal te duur is zit bij haar echter zo vastgebakken dat voorbij gegaan is aan een verkennend gesprek. Niet het geld maar de goodwill van inwoners en verenigingen zou hierin leidend moeten zijn. We ontvangen eveneens per omgaande een verslag van dit gesprek.

 

Slotwoord

Voorzitter, ondanks een sluitende begroting en een positieve economische vooruitgang beseffen wij dat dit geen optimistisch verhaal is geworden. Wij maken ons teveel zorgen over de huidige bestuurskracht van Midden-Delfland en de voortdurende onrust. Vanuit onze rol als oppositiepartij zullen we in de tweede termijn met voorstellen komen waarbij we hopen op steun van andere fracties.

Namens de fractie van de PvdA

Elly de Jong-Hoogendoorn.

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA

Copyright © 2018. PvdA Midden-Delfland