Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

Algemene politieke beschouwingen 2016

Meneer de Voorzitter, Als eerste danken wij de ambtenaren en het college voor al het werk wat ten grondslag ligt aan deze begroting.
Nederland klimt langzaam uit de crisis, er is sprake van een licht herstel. Als gemeente profiteren we maar gedeeltelijk van dit herstel. Helaas zal de bijdrage uit het gemeentefonds na een lichte toename in 2016 in 2017 weer afnemen. Daarnaast heeft de Rijksoverheid dit jaar een aantal taken overgedragen naar de Gemeente en daarbij een forse korting doorgevoerd. Een goede regie op het Sociaal Domein is mede daarom van groot belang Afgelopen jaar is de Metropoolregio (MRDH) echt van start gegaan.

Een unieke positie voor Midden-Delfland, als het groene hart van de Metropoolregio. Het authentieke agrarische veenweidelandschap met “koe in de wei” is van belang voor het economisch vestigingsklimaat in de regio en biedt kansen op het vlak van toerisme en recreatie. Cruciaal voor onze gemeente is draagvlak bij de bestuurders van de omliggende gemeenten. Met hun steun moeten we onze blijven inzetten voor het behoud en ontwikkeling van Midden-Delfland. De komende "24 uur van Midden-Delfland" is hiervoor een belangrijke graadmeter. We verwachten, en gaan er vanuit, dat er een groot aantal betrokkenen uit onze buurgemeenten aanwezig zullen zijn en hun bijdrage zullen leveren bij de totstandkoming en de uitvoering van het uitvoeringsprogramma Midden-Delfland®2015-2025. Deze inzet vertaalt zich naar wij hopen in 2016 ook in een prominente plaats voor onze gemeente in de ontwikkelagenda en investeringskalender van de landschapstafel Hof van Delfland en het uitvoeringsprogramma van de MRDH. Mijnheer de voorzitter, veel zaken binnen onze gemeente gaan goed. We staan binnen die MRDH bekend als een open constructieve gemeente die zeker voor wat betreft de belangrijke groene component met betrekking tot het economisch vestigingsklimaat zich permanent inzet en let op nieuwe ontwikkelingen ter versterking van de landschappelijke kwaliteit en economische vitaliteit van “groot Midden-Delfland”. We weten ons hierbij gesteund door de inzet van een groot aantal organisaties in het lokale en regionale maatschappelijk middenveld.
Financieel staan we er, als we het vergelijken met een aantal andere omliggende gemeenten, goed voor. Wij zijn, zoals eerder aangegeven, blij met de stevige positie die Midden-Delfland als belangrijk groengebied inneemt in de regio, en onze naamsbekendheid, onder andere via Cittaslow, bij de buitenwereld. Een kleine gemeente als de onze heeft voor zijn zelfstandig voortbestaan een stevige positie nodig, en daar zit één van onze grootste zorgpunten, want op een aantal terreinen zien we grote risico’s.
Rustiek Midden-Delfland
Algemene beschouwingen 2016
1. Personele Inzet De PvdA Midden-Delfland heeft vorig jaar een motie ingediend ter voorkoming van verdere bezuinigingen bij het ambtelijke personeel. We hebben overwogen dit ook nu weer te doen, maar gezien de verhoudingen (o.a. getalsmatig) in de gemeenteraad en de gesloten gelederen bij de coalitie zou dit een zinloze actie zijn. . Wij betreuren dit ten zeerste, want de PvdA Midden-Delfland komt tot de conclusie dat het afgelopen jaar opnieuw is gebleken, dat het amendement van destijds een goede en gezonde ontwikkelingen in de weg staat. Waar de meerderheid van Nederland er langzaam op vooruit gaat, de salarissen van B&W en ambtenaren vanwege de CAO mede worden aangepast blijft het amendement bij ons van toepassing. Voorzitter, naast het landschap en de kwaliteiten in de lokale samenleving zijn onze ambtenaren ons belangrijkste kapitaal. We moeten hier zuinig op zijn en op investeren. Verre van stimulerend voor de medewerkers die zich dagelijks inzetten voor een goed woon-, werk- en leefklimaat in onze gemeente is de wijze waarop deze coalitie hun inzet waardeert en beloont.
Voor de zoveelste keer benadrukken we dat het functioneren van onze gemeente, bestuurlijk en ambtelijk, krachtig moet blijven. Het afnemen van de bestuurskracht leidt tot ongewenste ontwikkelingen. We willen graag een zelfstandige gemeente blijven waar het goed opgroeien, wonen, werken, ondernemen en recreëren is. Voorzitter kwaliteit betaal je. De totale structurele personeelskosten naar beneden brengen en tegelijkertijd veel externe inhuur realiseren, zorgt niet voor borging van de opgedane kennis en ervaring in de ambtelijke organisatie. De verslechtering van de arbeidsvoorwaarden draagt met een afnemend vertrouwen bij het lokale bestuur tot afnemende betrokkenheid vanuit de ambtelijke organisatie. Iedereen die regelmatig op het gemeentehuis aanwezig is, voelt de spanning en de werkdruk bij het ambtelijk apparaat. Natuurlijk komen we niet uit een ei en weten we dat op sommige beleidsterreinen bewust gekozen wordt voor tijdelijke, personele inzet zoals bij de grondexploitaties- en de activiteiten op sociaal domein, maar de toenemende inhuur (verkapte personele inzet) op diverse terreinen waaronder culturele activiteiten baart onze grote zorgen.
Algemene beschouwingen 2016
Als PvdA Midden-Delfland fractie willen we laten weten, dat uitdunning van het personeelsbestand onaanvaardbaar is. Zeker tegen de achtergrond van de hoge kosten die gemaakt worden bij het inhuren van z.g. beter deskundig personeel.
Het zou van realiteitszin van dit college getuigen indien zij afstand zou nemen van het in onze ogen verfoeilijke amendement met betrekking tot de personeelskosten. Wij roepen hierbij het college, maar vooral de beide coalitiepartijen op, afstand te nemen van dit amendement.
Algemene beschouwingen 2016
2. Communicatie Het tweede zorgpunt voor de PvdA Midden-Delfland betreft de veel genoemde en geprezen burgerparticipatie. De coalitiepartijen hameren constant op het belang van communicatie en burgerparticipatie. We onderschrijven het eerste. Tijdige, duidelijke en goede communicatie en voorlichting zijn van het grootste belang. Bij het tweede punt "inspraak en burgerparticipatie"hebben we zo onze twijfel. Geen plan van hogerhand, een windmolen aan de horizon of een nieuwbouw project of de coalitie wil de burger erbij betrekken. Maar als we naar de afgelopen periode kijken waar is nu echt sprake (geweest) van co-creatie? Waar hebben, buiten een ontwikkeling als CPO Schipluiden, burgers en ondernemers het voortouw genomen om een bepaalde ontwikkeling verder te brengen. Op belangrijke dossiers als centrumontwikkeling Den Hoorn, de Harnaskade en de Maaslandse dam blijft het bij het geven van een mening in combinatie met het leveren van kritiek. Voorzitter hiervoor willen wij opnieuw waarschuwen. Inspraak wekt de suggestie van invloed, invloed die de inspreker echter veelal niet heeft en inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraken zonder uitzicht. “Ze luisteren nooit” is een veel gehoorde klacht van burgers die zich niet echt gehoord voelen, “We” luisteren wel, we reageren, beamen, knikken en begrijpen. De pijn zit erin dat we vervolgens niet doen wat er van ons verlangd wordt. Dat is namelijk blijven kijken "naar het algemene belang", wikken en wegen, en diverse aspecten die van belang zijn voor de gemeente in ogenschouw nemen.
Als raadsleden zijn we democratisch gekozen. Besluiten, plannen en voornemens zijn gelegitimeerd door democratische besluitvorming. Helaas lijkt het in onze gemeente soms op de animal farm van George Orwell, waarbij de leider stelt: iedereen is gelijk, maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen. Degenen met de grootste mond en veel eigen belang krijgen, als we doen wat veel insprekers zeggen, hun zin. Wij zijn van mening dat juist voorkómen moet worden dat er zulke negatieve, suggestieve, ontwikkelingen binnen onze gemeente gaan ontstaan. Informeer de burger regelmatig en doelmatig en voorkom dat een veelbelovende burgerparticipatie eindigt in ontevredenheid.
De coalitie partijen die nu gelegitimeerd door de verkiezingen besluiten mogen en moeten nemen blinken uit, bv in ruimtelijke ontwikkelingen, in vertragingstactieken en besluiteloosheid. “Burgerparticipatie” wordt steeds vaker aangehaald om zich te kunnen verschuilen. en daarmee komen we tot ons derde zorgenpunt.
3 Ruimtelijke ontwikkeling
Meneer de voorzitter, waar we in het laatste jaar van de vorige coalitie dachten eindelijk door te kunnen zetten met de ontwikkeling van het centrum in Den Hoorn zien we, tot onze verbijstering, al weer jaren vertraging, ook in het vooruitzicht.
De marktpartij die het beste bod had gedaan in de openbare aanbesteding voor de realisatie van een nieuwe supermarktlocatie en woningbouw wordt tegengewerkt en voor de partij die al jaren de centrumontwikkeling blokkeert, wordt onder de vlag van minnelijk overleg veel inzet geleverd om de door deze partij voorgestane ontwikkeling mogelijk te maken.
M.b.t. de verdere centrumontwikkeling in Den Hoorn is dit minstens zo erg. Een goed verkeersplan blijkt niet mogelijk. "De deelnemers van het participatieteam" worden het niet eens. We modderen maar voort mede door de wijze van opereren van de betreffende wethouder. Praten, minnelijke overleggen, opnieuw om tafel, nieuwe plannen. De PvdA Midden-Delfland is er klaar mee.
Algemene beschouwingen 2016
Wij roepen het college op om zowel Jumbo/Waaijer als Plus/van Leeuwen hun definitieve bouwplannen in te laten dienen, zich houdend aan "het dorpse aangezicht, bestemmingsplannen, bouwhoogte en bouwvolume. Waaijer op gemeentegrond, daar heeft deze gemeenteraad immers toe besloten. Plus/Van leeuwen moeten hun plannen op eigen grond realiseren. Met betrekking tot het recht van overpad en andere benodigde zaken, moeten partijen er onderling uitkomen, waar nodig gefaciliteerd door de gemeente. Wanneer dit niet gebeurd, is de kans zeer groot dat er opnieuw niet gebouwd gaat worden. Voorzitter, wij vinden dit een treffend voorbeeld van het gebrek aan bestuurskracht van dit college en deze coalitie. Zo goed als zeker zal er dan een supermarkt in het Delftse Deel van de Harnaschpolder verschijnen die de bewoners van de nieuwbouw in Delft, Rijswijk buiten en zelfs Den Hoorn gaat bedienen. Het verkeer gaat dan niet, zo als sommige nu vrezen, via de Dijkhoornseweg naar het centrum Den Hoorn, maar omgekeerd. Jammer voor de inzet van ondernemers, bewoners en gemeente-bestuur de afgelopen jaren voor de upgrading van de Dijkshoornseweg. Voor een aantal winkeliers op de Dijkhoornseweg zal dit de doodsteek betekenen, ondanks de grote kwaliteit die zij leveren. De angst van mensen voor twee supermarkten, de wens om Den Hoorn af te sluiten voor buitenstaanders in combinatie met de tekortschietende bestuurskracht eist dan zijn tol.
Ook doortastende besluiten m.b.t. de Harnaschkade zijn niet genomen. Keer op keer worden we "bijgepraat" maar tot besluitvorming komen we niet. Telkens weer wordt er naar een consensus gezocht, ook waar oplossingen praktisch onmogelijk zijn.
Mijnheer de voorzitter, ik zou veel meer kunnen noemen op dit gebied, de ontwikkelingen in Schipluiden, de stilstand qua ontwikkelingen bij de Maaslandse poort, de trage voortgang van de Maaslandse dam. Al deze onderwerpen zullen ongetwijfeld de revue weer passeren de komende maanden. Dan komen we er zeker op terug.
Het resultaat van bijna 1,5 jaar coalitie OGP-CDA? Veel praten, veel onrust en geen concrete resultaten
Algemene beschouwingen 2016
Tenslotte
Mijnheer de voorzitter, Midden-Delfland is een mooie gemeente, mooi om in te wonen, te werken, te ondernemen en te recreëren. Behoud door ontwikkeling is voor onze gemeente een belangrijk uitgangspunt. Wij willen graag inzetten op innovatie en duurzaamheid. In onze tweede termijn zullen we hiervoor twee voorstellen indienen waarbij we van harte hopen op steun van de andere partijen.
Een derde voorstel dat wij zullen doen is gericht op de komst van statushouders. Hier is de afgelopen weken veel over te doen geweest, binnen en buiten onze gemeente. Kritische en begrijpelijke reacties en gelukkig ook veel positieve reacties en voorstellen die passen bij Gastvrij Midden-Delfland. We zullen voor met betrekking tot deze nieuwe Midden-Delflanders in onze tweede termijn op 10 november aangeven wat wij voorstaan.
Deze eerste termijn afsluitend dank ik, mede namens de fractie, allen die zich professioneel of vrijwillig inzetten voor onze gemeente en de ondersteuning die de PvdA-fractie bij haar werk heeft gekregen.

PvdA Midden-Delfland 20-10-2015
Fractie:
Elly de Jong-Hoogendoorn
Marian Hoogendijk
Arjan Dorenbos
Aart Los
Frans de Bruijn
Fractie ondersteuners
Ben de Vries
Els de Graaf
Cees vd Meer
Johan Meijdam

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA