Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

Begroting 2020 en verder

Dinsdag 12 november 2019 werd de begroting voor het komende jaar besproken in de gemeenteraad. De komende vier jaar zal er ongeveer 10 miljoen euro bezuinigd moeten worden. In 2020 zijn de bezuinigingen nog niet ingrijpend, maar vanaf 2021 zal er veel bezuinigd gaan worden op zaken die we in de samenleving gaan merken.

Lees meer...

Inbreng Fractie PvdA Midden-Delfland voor de begrotingsbehandeling in de tweede termijn

Vandaag staat de begroting voor 2020 en volgende jaren op de agenda. Het opstellen van deze begroting is een heel karwei, waar door de ambtenaren al vroeg aan wordt begonnen, voordat het uiteindelijk bij ons als raadsleden terecht komt. Wij, de raadsleden kijken er met hele andere ogen naar, met als resultaat dat er veel vragen naar de ambtenaren gestuurd worden. Onze fractie maakt hierbij graag van de gelegenheid gebruik, de betreffende ambtenaren te bedanken voor de tijd die zij erin gestoken hebben om al onze vragen zo helder mogelijk te beantwoorden.

Lees meer...

Beter nieuws !?

Bij de begrotingsbehandeling 2018 en 2019 heeft de PvdA middels een ludieke actie nogmaals het terugdringen van het te snel rijden op het winkelgedeelte van de Dijkshoornseweg onder de aandacht van het college gebracht. In januari 2019 is er een gesprek gevoerd met ondernemers en bewoners van dat gedeelte van de straat. De wethouder heeft toegezegd ermee bezig te zijn.

Lees meer...

Centrum Den Hoorn – stand van zaken

Op 3 oktober 2018 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een (tussen)uitspraak op de beroepen gericht tegen het bestemmingsplan en exploitatieplan voor het centrum van Den Hoorn (raadsbesluit 17 januari 2017). De Afdeling heeft de planologische bezwaren gericht tegen het verkeer en het parkeren afgewezen. In het bestemmingsplan zijn voldoende parkeerplaatsen opgenomen voor de nieuwe ontwikkelingen. Wel heeft De Afdeling opgedragen om binnen een half jaar het exploitatieplan, dat hoort bij het bestemmingsplan, op enkele punten aan te passen en nader te motiveren.

Lees meer...

Resultaatgericht werken binnen de WMO, van belang voor wie?

Vanaf 1 januari 2019 (2020 voor bestaande klanten) gaat de gemeente resultaatgericht werken binnen de WMO als het gaat om huishoudelijke zorg. Uitgangspunt hierbij is dat er niet meer in uren wordt geïndiceerd maar in resultaat.

U krijgt bijvoorbeeld geen 3 uur huishoudelijk zorg maar ‘een schoon huis’ door een gecontracteerde zorgaanbieder. Valt uw huidige aanbieder niet onder de gecontracteerde aanbieders dan kan het zijn dat u een andere hulp krijgt.

Lees meer...

Laagdrempelige informatie-uitwisseling, waarom niet?

In de raadsvergadering  van 22 januari 2019 heeft de PvdA een amendement ingediend op het door het college voorgelegde Beleidsplan Communicatie.

Wat de PvdA Midden-Delfland in dit plan miste, is een laagdrempelige informatie- uitwisseling van inwoners en het gemeentebestuur. Wij vinden dat belangrijk om twee redenen, namelijk:  dat alle inwoners goede en feitelijke informatie krijgen en dat bij langdurige projecten de betreffende inwoners actuele informatie krijgen over de ontwikkelingen binnen dat project.

Lees meer...

De begroting van 2018

Op dinsdagavond  13 november 2018 heeft in de gemeenteraad het debat over de begroting 2018 plaats gevonden. Zoals u van ons gewend bent hebben wij kritisch gekeken naar de cijfers waaruit het komende beleid naar voren komt.

Conclusie? Er moet nog veel gebeuren !

Lees meer...

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA