Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

Beter nieuws !?

Bij de begrotingsbehandeling 2018 en 2019 heeft de PvdA middels een ludieke actie nogmaals het terugdringen van het te snel rijden op het winkelgedeelte van de Dijkshoornseweg onder de aandacht van het college gebracht. In januari 2019 is er een gesprek gevoerd met ondernemers en bewoners van dat gedeelte van de straat. De wethouder heeft toegezegd ermee bezig te zijn.

Lees meer...

Centrum Den Hoorn – stand van zaken

Op 3 oktober 2018 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een (tussen)uitspraak op de beroepen gericht tegen het bestemmingsplan en exploitatieplan voor het centrum van Den Hoorn (raadsbesluit 17 januari 2017). De Afdeling heeft de planologische bezwaren gericht tegen het verkeer en het parkeren afgewezen. In het bestemmingsplan zijn voldoende parkeerplaatsen opgenomen voor de nieuwe ontwikkelingen. Wel heeft De Afdeling opgedragen om binnen een half jaar het exploitatieplan, dat hoort bij het bestemmingsplan, op enkele punten aan te passen en nader te motiveren.

Lees meer...

Resultaatgericht werken binnen de WMO, van belang voor wie?

Vanaf 1 januari 2019 (2020 voor bestaande klanten) gaat de gemeente resultaatgericht werken binnen de WMO als het gaat om huishoudelijke zorg. Uitgangspunt hierbij is dat er niet meer in uren wordt geïndiceerd maar in resultaat.

U krijgt bijvoorbeeld geen 3 uur huishoudelijk zorg maar ‘een schoon huis’ door een gecontracteerde zorgaanbieder. Valt uw huidige aanbieder niet onder de gecontracteerde aanbieders dan kan het zijn dat u een andere hulp krijgt.

Lees meer...

Laagdrempelige informatie-uitwisseling, waarom niet?

In de raadsvergadering  van 22 januari 2019 heeft de PvdA een amendement ingediend op het door het college voorgelegde Beleidsplan Communicatie.

Wat de PvdA Midden-Delfland in dit plan miste, is een laagdrempelige informatie- uitwisseling van inwoners en het gemeentebestuur. Wij vinden dat belangrijk om twee redenen, namelijk:  dat alle inwoners goede en feitelijke informatie krijgen en dat bij langdurige projecten de betreffende inwoners actuele informatie krijgen over de ontwikkelingen binnen dat project.

Lees meer...

De begroting van 2018

Op dinsdagavond  13 november 2018 heeft in de gemeenteraad het debat over de begroting 2018 plaats gevonden. Zoals u van ons gewend bent hebben wij kritisch gekeken naar de cijfers waaruit het komende beleid naar voren komt.

Conclusie? Er moet nog veel gebeuren !

Lees meer...

Algemene beschouwingen PvdA 2018

Vanzelfsprekend doet iedereen mee….

De PvdA Midden-Delfland is verheugd dat de coalitie als subtitel bij de begroting het motto “Iedereen doet mee” gebruikt. De PvdA vindt dit een vanzelfsprekendheid, want niemand wordt aan zijn lot overgelaten en eenieder krijgt een eerlijke kans. Dit betekent dus dat er aandacht is voor burgers die nu niet altijd mee kunnen doen en dat vooral wordt gekeken naar kansen in plaats problemen. Met deze bril op hebben wij dan ook naar het College werkprogramma en de begroting gekeken.

Lees meer...

Dorpshuis Maasland?

In juni 2017 heeft de PvdA, samen met de VVD, een motie ingediend om van het oude gemeentehuis in Maasland een dorpshuis te maken. Dit was mede ingegeven doordat het gemeentehuis en het pand Barendrecht ernaast al enige tijd leeg stonden en een aantal verenigingen geen huisvesting meer zouden hebben als de Magneetkerk verdween. Bij het opstellen van het plan “Maasland onder de loep” hebben we goed samengewerkt met veel vrijwilligers uit Maasland.

Lees meer...

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA